Page 17 - Working Paper (Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi)
P. 17

DDTC Working Paper 1617
                                                      17                         71
          penerima sumbangan yang berhak. Termasuk di    lurus satu derajat adalah orang tua dari anak
          dalamnya adalah zakat yang diterima oleh badan   kandung;
          amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk  • Badan  keagamaan   adalah  badan
          atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima   keagamaan yang kegiatannya semata-mata
          oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan   mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau
          keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk   menyelenggarakan kegiatan keagamaan, yang
          agama yang diakui di Indonesia.           tidak mencari keuntungan;

           Hal ini kemudian dijabarkan lebih detail melalui  • Badan pendidikan adalah badan pendidikan yang
          Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009     kegiatannya semata-mata menyelenggarakan
          tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat    pendidikan, yang tidak mencari keuntungan;
          atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib  • Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi
          yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan  adalah badan sosial yang kegiatannya semata-
          (PP 18/2009). Dari PP 18/2009, dijelaskan bahwa:  mata menyelenggarakan: (a) pemeliharaan
                                    kesehatan; (b) pemeliharaan orang lanjut usia
          • Bantuan  atau  sumbangan  dikecualikan
                                    (panti jompo); (c) pemeliharaan anak yatim-
           sebagai objek pajak penghasilan, sepanjang
                                    piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau
           tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
                                    orang cacat; (d) santunan dan/atau pertolongan
           kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-
                                    kepada korban bencana alam, kecelakaan,
           pihak yang bersangkutan;
                                    dan sejenisnya; (e) pemberian beasiswa; (f)
          • Zakat  maupun  sumbangan  keagamaan     pelestarian lingkungan hidup; dan/atau (g)
           hanya bisa dikecualikan sebagai objek pajak  kegiatan sosial lainnya, yang seluruhnya tidak
           penghasilan selama dua syarat terpenuhi: (i)  mencari keuntungan;
           lembaga yang menerima merupakan lembaga
                                  • Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
           yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
                                    dan usaha kecil adalah orang pribadi yang
           serta (ii) zakat dan sumbangan diterima oleh
                                    menjalankan usaha mikro dan usaha kecil, yang
           pihak yang berhak;
                                    memiliki dan menjalankan usaha produktif
          • Bantuan atau sumbangan yang bisa dikecualikan  yang memenuhi kriteria: (a) memiliki kekayaan
           sebagai objek pajak penghasilan berupa    bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk
           pemberian dalam bentuk uang atau barang (in-   tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b)
           kind) kepada orang pribadi atau badan.      memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
                                    Rp2,5 miliar;
           Kedua, pengecualian objek pajak atas harta
                                  • Pengecualian tersebut berlaku apabila pihak
          hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
                                    pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan
          dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan
                                    tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan,
          keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
                                    kepemilikan, atau  penguasaan  dengan
          termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
                                    penerima;
                               72
          yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
                                  • Harta hibah, bantuan, atau sumbangan
          Peraturan lebih detail tentang hal ini kemudian
                                    dibukukan oleh pihak penerima, sesuai
          dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan
                                    dengan nilai buku harta hibah, bantuan, atau
          Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan
                                    sumbangan dari pihak pemberi.
          dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro
          dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan,
                                    Kedua perlakuan tax exemption di atas tidak
          atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai
                                  berlaku jika pemberi dan penerima memiliki
          Objek Pajak Penghasilan (PMK 245/2008). PMK
                                  hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
          245/2008 tersebut menjelaskan bahwa:
                                  penguasaan. Lalu, apa yang definisi dari hubungan-
          • Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang  hubungan tersebut? Hal ini diatur dalam Pasal 8,
           dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
           sepanjang diterima oleh: keluarga sedarah  tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
           dalam garis keturunan lurus satu derajat,  Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
           badan keagamaan, badan pendidikan, badan   (PP 94/2010), seperti dijelaskan sebagai berikut:
           sosial termasuk yayasan dan koperasi;, atau
                                  • Hubungan  di antara pihak-pihak yang
           orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
                                    bersangkutan berkenaan dengan usaha dapat
           dan kecil;
                                    terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat
          • Keluarga sedarah dalam garis keturunan
                                    rutin antara kedua belah pihak;
                                  • Hubungan  di antara pihak-pihak yang
          71. Pasal 4 ayat (3) huruf a, UU PPh.        bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan
          72. Pasal 4 ayat (3) huruf a, UU PPh.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22